top of page

תכנון ובנייה

משרדנו מייצג לקוחות רבים בכל הקשור לתחום התכנון והבנייה, הן על ידי הגשת התנגדויות לתכניות בינוי ברשויות המקומיות ובוועדות התכנון והבניה ועד לפניה לערכאות לצורך שמירה על זכויות לקוחותיו, והן על ידי קידום הגשת תוכניות בינוי מטעם לקוחותיו.
כן מייצג משרדנו לקוחות רבים הנפגעים מהחלטות שונות של מדינת ישראל הקשורות למקרקעין שלהם, בעיקר בנושאי התשתיות שהנם לרוב פרויקטים לאומיים, דוגמת סלילת כבישים ומסילות רכבת.
במסגרת פרויקטים אלו, לרוב המדינה מפקיעה מקרקעין מבעליהם לצורך הפרויקט תוך פגיעה בקניין האזרחים ובאיכות חייהם, על ידי סלילת כביש ו/או מסילת רכבת והקמת תחנות רכבת סמוך לביתם וכיוצ"ב, על כל המשתמע מכך.
מטרת ההגנה על אינטרס הבעלים הנה להביא לאיזון בין הצורך הציבורי בפיתוח וקידום התשתיות, לבין שמירה על זכויות היסוד של הבעלים.
משרדנו מייצג את לקוחותיו הנפגעים מהליכים אלו ומלווה אותם לאורך כל הדרך, תוך שמירת זכויותיהם הקנייניות והכלכליות בהתאם לדין.

bottom of page