top of page

1. האתר והמידע המופיע בו נועדו לצרכים אינפורמטיביים כלליים, ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לו ו/או המלצה לנקיטת צעדים כלשהם או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד ופוטר את "ד"ר משה וינברג ושות', עורכי-דין ונוטריון" מאחריות כלשהיא. 

 

2. "ד"ר משה וינברג ושות', עורכי-דין ונוטריון" לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהמידע ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולה על פיו.

 

3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמה של "ד"ר משה וינברג ושות', עורכי דין ונוטריון" שייך באופן בלעדי ל"ד"ר משה וינברג ושות', עורכי-דין ונוטריון". חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ו/או למכור פריט מהמידע והתוכן שמקורם באתר זה, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של "ד"ר משה וינברג ושות', עורכי-דין ונוטריון", מראש ובכתב. 

 

4. "ד"ר משה וינברג ושות', עורכי-דין ונוטריון" אינה אחראית בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, והמופעלים על ידי גורמים אחרים. 

 

5. אין באמור בדפי האתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לנקיטת הליכים ו/או פעולות כלשהם. 

 

6. "ד"ר משה וינברג ושות', עורכי-דין ונוטריון" תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם.

bottom of page